Install Latest Java in Debian / Ubuntu / Linux Mint

الموضوع بسيط ولكن وضعته للتوثيق 1. إضافة المخازن sudo apt-key adv –keyserver keys.gnupg.net –recv-keys 5CB26B26 echo "deb http://www.duinsoft.nl/pkg debs all" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/duinsoft.list sudo apt-get update apt-get -y install update-sun-jre لو لم تنجح المخازن السابقة استخدم التالية sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java sudo apt-get update sudo apt-get install oracle-java7-installer 2.